Pravidla hry paintball

 1. Každý hráč má odpovědnost sám za sebe, a proto se účastní hry na vlastní nebezpečí.
 2. Všichni soutěžící a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny rozhodčích a organizátorů (dále jen organizátoři).
 3. Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami.
 4. Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky
 5. Hráč je povinen si před začátkem hry zkontrolovat stav své zbraně a příslušenství. V případě škody, kterou hráč způsobí během hry, je po něm organizátor oprávněn požadovat zaplacení způsobené škody.
 6. Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči.
 7. Pokud se v herním prostoru vyskytne civilista, hra se přerušuje, hráči si navzájem křikem "civil" předají informaci o jeho přítomnosti a hraje se opět až prostor opustí.
 8. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu turnaje nosit na obličeji ochranné masky. Výjimka je možná jen mimo hrací dobu, a to pouze se souhlasem organizátorů. Potřebuje-li si hráč sundat masku k odstranění znečištění je povinen odejít na místo určené organizátory, kde hra neprobíhá a maska mu bude organizátory očištěna. Pokud hráč bude chtít masku očistit za hry a nebude chtít opustit hru, činí tak na vlastní nebezpečí.
 9. Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech určených organizátory. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně vždy směrem k zemi a zajištěné proti nechtěnému výstřelu.
 10. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené masky. Na organizátory a ostatní nehrající osoby se nesmí střílet, ani když mají nasazené masky. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazené masky, je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost organizátory a ostatní hráče.
 11. Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, znečišťovat herní prostory, střílet na zvířata, ptáky, civilisty, auta a vše, co není povoleno organizátory.
 12. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu, silných léků nebo jiných návykových a omamných látek. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 13. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel a pravidel dodatečně řečených organizátorem na místě, je organizátor oprávněn hráče vyloučit z celého hry, a to bez nároku na vrácení peněz.
 14. Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a před hrou musí podepsat prohlášení, které znamená úplné zřeknutí nároků a požadavků. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry.
 15. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho pečlivě přečtěte.
 16. Zúčastnit painballové hry se mohou nezletilé osoby, v doprovodu zákonného zástupce.